ROBO HUB komanda 2021. g. pirmajā ceturksnī «straujiem soļiem» tuvojas projekta “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” (DMML) noslēgumam. 

DMML izstrādē ieguldīts ievērojams darbs un esam nonākuši noslēguma fāzē. DMML tiek aprobēts Latvijas skolās un Pirmsskolas izglītības iestādēs. Aprobācija ir neatņemams digitālā mācību līdzekļa izstrādes posms, kas nodrošina atgriezenisko saiti pirms DMML nonāk pie lietotājiem. Projektu uzsākot tika izvēlētas 4 mācību iestādes Rīgā, kurās bija paredzēta aprobācija. Kā zināms Rīgas skolas neietilpst «Covid 19 drošo pašvaldību» sarasktā tādēļ ROBO HUB komandai nācās meklēt papildus sadarbības partnerus. Tika izvēlētas sekojošas Latvijas mācību iestādes:

Ilūkstes Raiņa vidusskola, Mores pamatskola, Valkas Jāņa Cimzes ģinmāzija, Priekules vidusskola, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, Strenču vidusskola, Vaiņodes vidusskola, Kalētu mūzikas un mākslas pamatskola, Cesvaines vidusskola, Rīgas 213 PII, Rīgas 221. PII.

Rezultātā no iecerētajām mācību iestādēm kā sadarbības partneri namainīgi ir tikai 2 bērnudārzi Rīgā, kuros tiek aprobēts Digitālais mācību līdzeklis pašiem mazākajiem pirmsskolas bērniem no 4 gadu vecuma.

Skolas kuras tika uzrunātas ir izrādījušas lielu atsaucību. Līgums ar sadarbības parneriem paredz, ka aprobācijas ziņojumi tiek iesniegti līdz 2020./2021. m.g. beigām t.i. līdz 31.05.2021.

Aprobācijas process paredz, ka skolotājiem tiek izsniegta pieeja DMML platformai un katrā mācību iestādē tiek vadītas robotikas nodarbības 30 bērniem pa vecuma grupām. Katra vecuma grupa aprobē 4 dažādas nodarbības- 3 nodarbības un 1 pārbaudes darbs. Izglītojošās robotikas nodarbību vadīšanas process tiek organizēts bez DMML izstrādātāja līdzdalības. Skolotājs veic bērnu reģistrāciju platformā un vada pilnvērtīgas nodarbības, kas sastāv no 4 daļām: teorija, konstruēšana, interaktīvie uzdevumi un programmēšana. Pieeja metodiskajam materiālam ir palīgs skolotāja darbā, lai robotikas nodarbību par konkrētu tēmu varētu organzēt bez iepriekšējas sagatavošanās. Pēc nodarbības tiek apkopoti pārbaudes darbu rezultāti un turpmāk tie ir pieejami skolotājam.

DMML robotikā tiek veidots ar mērķi radīt skolēniem interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un izprast starppriekšmetu likumsakarības. Konstruēšana, modelēšana un programmēšana ir pamatā bērnu izpratnei par tehnoloģijām un to darbibas pamatprincipiem.

Digitālais mācību līdzeklis robotikā latviešu valodā būs pieejams jau 2021. g. nogalē.